Tuesday, 17 September 2013

Bradley Edward Manning


Milwr ym myddin yr UDA oedd Bradley Edward Manning ond fe'i cafwyd yn euog o droseddu mewn amryfal ffyrdd yn erbyn Deddf Ysbïo'r wlad yn gynharach eleni ac, o ganlyniad i hynny, cafodd ei ddedfrydu i fwrw tymor o dri deg pump o flynyddoedd mewn carchar am ei ddrwg weithredoedd. Y diwrnod canlynol, fe ddatgelodd Manning ei fod yn dymuno cael ei adnabod fel Chelsea Manning o hynny ymlaen a rŵan mae'n dymuno cael hormonotherapi i newid ei nodweddion rhywiol eiladd yn rhai mwy benywol. Hefyd, mae'n gobeithio derbyn llawdriniaeth cyn gynted ag y bo modd i'w waredu o'i organau rhywiol. Gan hynny, gŵr  hoyw trawsrywiol ydyw. Daeth yn ymwybodol o'i rywioledd wedi iddo ddechrau prifio a sefyll ar ei wadnau'i hun ac wedi hynny daeth yn anesmwyth gyda rhyw ei gorff gan deimlo mai merch a ddylai fod. Bu Manning yn mynychu gwersi mewn ysgol uwchradd yn Hwlffordd cyn symud i fyw i'r UDA lle'r ymunodd â byddin y wlad ddechrau'r flwyddyn 2008  yn y gobaith yn ôl ef o gael datrysiad i'w broblemau gyda'i rywioldeb. Mae perchennog blog "  Anffyddiaeth " yn credu mai arwres ydyw Manning ond ar y llaw arall, fe gredaf fi mai ffolineb llwyr  yw dyrchafu Manning mewn termau o'r fath.

Cristion ydwyf fi er nad wyf gapelwr nac eglwyswr eithr fe gredaf yr un fath â Nahum mai: ' Da yw'r Arglwydd fel amddiffynfa yn nydd argyfwng ; y mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo ' ( Nahum 1:7). Unwaith y cyfyd dyn ei angor o'r fan hon, mae'n dechrau mynd gyda'r llif megis yn achos Manning ar un llaw i ganol niwl amheuon ac ofnau ac yn achos Dylan Llŷr ar y llaw arall i ganol sugndraethau damcaniaethau peryglys megis anffyddiaeth.

Mae'n amlwg i mi fod Bradley Manning yn dioddef o ddolur enaid. Ein tuedd ydyw rhoi enw cymharol ddiniwed ar y fath afiechydon os mentrwn i'w henwi o gwbl. Gellir dweud fod Manning yn dioddef yn ystyr llythrenol y gair o drawsrywioledd a gwrywgydiaeth ond graddoli ei ddrygau fyddai dweud hynny'n unig amdano.

Credaf y bydd pob adyn yng Nghymru'n gwybod pwy oedd yr Apostol Paul a oedd yn erlid Cristnogion cyn ei droedigaeth. Fel caethwas i bechod y byddai ef yn disgrifio Manning.

Gan gyfeirio ato'i hun, fe ddywedodd Paul : ' Y mae'r gwir ddyn sydd ynof yn ymhyfrydu yng Nghyfraith Duw. Ond yr wyf yn canfod cyfraith arall yn fy nghyneddfau corfforol, yn brwydro yn erbyn y Gyfraith y mae fy neall yn ei chydnabod ac yn fy ngwneud yn garcharor i'r gyfraith sydd yn fy nghyneddfau, sef cyfraith pechod. Y dyn truenus ag ydwyf ! Pwy a'm gwared i o'r corff hwn a'i farwolaeth ? Duw, diolch iddo, trwy Iesu Grist ein Harglwydd ! Dyma felly sut y mae hi arnaf: yr wyf fi, y gwir fi, â'm deall yn gwasanaethu Cyfraith Duw, ond â'm cnawd yr wyf yn gwasanaethu cyfraith pechod. ( Rhufeiniaid 7: 23 - 25 )

Gwasanaethu cyfraith pechod yn ei gorff y mae Bradley Edward Manning ar hyn o bryd ac yn anterth ei bechadurusrwydd does ond gobeithio y caiff  ef un dydd yn o fuan droedigaeth fel y cafodd Paul ar y ffordd i Ddamascus.

No comments: